Factuur en incasso

Hoewel we onze uiterste best doen de jaarnota zo overzichtelijk mogelijk te maken, blijft het een uitgebreid document. Overheidsheffingen (belastingen) en de kosten van de netbeheerder moeten wij als energieleverancier ook bij u incasseren. Uiteraard dragen wij deze kosten vervolgens weer af.

Veel gestelde vragen

Het termijnbedrag is het bedrag dat u voorafgaand aan de maand van levering betaalt. Uw termijnbedrag wordt berekend op basis van uw energieverbruik, de leveringskosten, de netwerkkosten en overheidsheffingen (belastingen). Uw termijnbedrag is altijd een schatting, uw daadwerkelijke verbruik zal nooit exact gelijk zijn aan uw termijnbedrag. Daarom verrekenen we uw daadwerkelijke verbruik met het termijnbedrag op uw jaaroverzicht. U krijgt het teveel betaalde geld dan terug of u moet bijbetalen als u meer hebt gebruikt dan is berekend.

Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw rekening is geblokkeerd voor incasso. Ook kan het zijn dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond op het moment dat de incasso heeft plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat u per ongeluk een verkeerd IBAN nummer heeft opgegeven. Als geen van deze situaties van toepassing was, neem dan contact op met onze klantenservice.

Als u ons heeft gemachtigd om de maandelijks verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan vindt de incasso van het maandelijkse termijnbedrag plaats rond de 5e dag voor de maand van levering. De eerste incasso zal een week voor aanvang van de levering worden uitgevoerd en bedraagt een evenredig deel van het maandelijks termijnbedrag. Energiebesteding brengt u geen kosten in rekening voor de automatische incasso.

Uw jaarrekening wordt 12 maanden na de start van de levering aan u gestuurd en daarna telkens na 12 maanden. Op uw jaarafrekening kunt u het werkelijke verbruik van het afgelopen jaar inzien, ook ziet u de betaalde voorschotbedragen. U ontvangt de jaarafrekening uiterlijk 6 weken nadat u de meterstanden voor de afrekening aan ons heeft gestuurd. Als u geen meterstanden heeft doorgegeven dan zullen wij uw jaarverbruik schatten, u ontvangt dan de jaarafrekening 6 weken na de laatste herinnering voor het doorgeven van de meterstanden. De eindafrekening ontvangt u van ons als u verhuisd bent, of als het contract is beëindigd. U ontvangt de eindafrekening uiterlijk 6 weken nadat u uw verhuizing (inclusief meterstanden) aan ons heeft doorgegeven of na beëindiging van het contract. Op zowel de jaar- als de eindafrekening vindt een verrekening plaats tussen uw termijnbedrag en het daadwerkelijke verbruik. Als u een te hoog termijnbedrag heeft betaald wordt het teveel betaalde teruggestort op uw rekening. Wanneer uw verbruik hoger is uitgevallen, ontvangt u een factuur voor het nog te betalen bedrag.

Als u een e-mailadres gebruikt, hanteren wij geen administratiekosten. Wilt u alle communicatie per post ontvangen, dan zijn de administratiekosten €2,50 inclusief BTW per maand.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.